Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, e Serveis de la Societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que LAMBICUS és un projecte propietat i representat per Melimató Projects SL. I en aquest sentit, Melimató Projects, SL és una societat limitada que disposa de la seva seu social al carrer de Santaló 46, 08021 Barcelona, Espanya, amb CIF número: B66229576, i amb la següent adreça de correu electrònic: info@melimato.com.

Qualsevol persona que utilitzi aquest lloc web es sotmet expressament al contingut d’aquest acord. La no acceptació de les condicions legals d’aquest acord us impedeix la navegació per aquest lloc web.

 

1. Definicions

 

En el present acord, les següents paraules i expressions tindran els següents significats:

“Contracte” Aquest acord, juntament amb la política de privadesa.

“Contingut” Tot el contingut inclòs en el Lloc web.

“Lambicus” Lambicus com un projecte de i representat per Melimató Projects SL,

“Melimató” L’empresa.

“Informació Personal” informació de caràcter personal relacionada amb vostè.

“Política de Privadesa” La política de privadesa establerta en el present acord.

“Lloc web, Proveïdor” Lambicus lloc web propietat i operat per Melimató, que es pot veure a www.lambicus.com, juntament amb qualsevol altre lloc web propietat de i operat per Melimató Projects SL.

“Paraules i Logotips” Les paraules “Melimató Projects”, “Lambicus” i de qualsevol logotip o la marca associada.

“Tu, vostè , client , comprador , usuari” Qualsevol usuari del Lloc web.

 

2. General

En acceptar aquest avís legal vostè, el client, confirma que es troba legalment autoritzat per comprar i beure begudes alcohòliques al seu país.

 

3. Protecció de dades, política de privadesa i la informació personal

En virtut d’allò disposat a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i el seu reglament de desenvolupament, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, se us informa que les vostres dades personals  que ens proporcioneu de forma voluntària, seran incorporades a un fitxer de dades personals propietat de Melimató Projects SL, i que aquestes podran ser tractades amb finalitats promocionals i/o informatives relatives a les activitats de Melimató, incloent-hi les informacions realitzades per mitjans electrònics. En aquest sentit, se us informa que aquest fitxer amb les vostres dades personals ha estat degudament inscrit al Registre de l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Finalment, se us informa que podeu exercitar, en qualsevol moment, el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades enviant una carta o correu electrònic a Melimató Projects SL., carrer de Santaló 46 , 08021 Barcelona, o a través de: info@melimato.com. En compliment del que disposa el Reglament de desenvolupament de la LOPD en relació amb el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades, se us informa que en aquesta comunicació haureu d’aportar fotocòpia de l’acreditació de la vostra identitat, o de la representació que ostenteu en cas que així se us hagi designat.

 

4. Llei aplicable i jurisdicció

Mitjançant el present acord, i en virtut del que preveu el Reglament CE 44/ 2001 de 22 de desembre de 2000 (relatiu a la competència judicial, el reconeixement y l’execució de resolucions en matèria civil i mercnatil) i el Conveni de Bruselas de 27 de setembre de 1968, ambdues parts acordem sotmetre’ns a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona. No obstant, Melimató desitja evitar problemes legals i intentarà, sempre que sigui possible, resoldre qualsevol instància amistosament per mantenir una bona i duradora relació proveïdor-client.

En relació amb la llei aplicable al present contracte, se us informa que aquesta serà la que resulti de l’aplicació del Reglament (CE) número 593/2008 del Parlament Europeo y del Consell, de 17 de juny de 2008 , sobre la llei aplicable a las obligacions contractuals (Roma I), així como per la resta de disposicions de Dret de la UE que siguin d’aplicació. Tanmateix, per al cas que no s’hagi pogut determinar el contingut de la llei estrangera, s’aplicarà subsidiàriament la llei material espanyola.

 

5. Lliurament. Dret de desistiment.

En virtut d’allò disposat al Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant LCU), se us informa que com a consumidors disposeu d’un termini de desistiment de la compra realitzada de 14 dies a comptar des del moment de la recepció de la comanda realitzada.

En aquest sentit, i en virtut del que disposa el mateix text legal, també se us informa que en el cas que exerciu el vostre dret de desistiment de la mercaderia rebuda no us suposarà cap despesa, sent responsabilitat de Melimató fer-vos el retornament de tot l’import de la comanda realitzada. No obstant això, en concordança amb el que disposa la LCU, les despeses relacionades amb el transport del retorn de la comanda seran al vostre càrrec.

Melimató es compromet fidelment a enviar la vostra comanda a l’adreça facilitada pel client i que hi figuri a la comanda realitzada expressament. En cas que l’adreça sigui incorrecta, o que sigui impossible realitzar l’entrega de la comanda, l’enviament serà retornat a Melimató i es procedirà a contactar amb el client que haurà de suportar les despeses de l’enviament de tornada.

El proveïdor declina qualsevol mena de responsabilitat per retards a causa de circumstàncies fora de l’abast de Melimató.

No es podrà acceptar com a vàlid el dret de desistiment d’aquells productes que s’hagin pogut tastar, o que de qualsevol manera s’hagin pogut obrir, i tornat a tancar, de manera que no sigui possible el seu retorn en condicions higièniques i sanitàries mínimes per a la retorn a la venda del producte retornat.

 

6. Continguts del lloc Web

El Contingut del Lloc web és només per a informació general i no constitueix assessorament sobre qualsevol assumpte específic. Melimató realitza els màxims esforços per assegurar que el contingut és exacte.

El contingut relacionats amb productes i vendes de productes compleix amb la normativa de la Unió Europea en relació amb el comerç interior.

El contingut, en alguns aspectes, es basa en alguns fets i suposicions. Els consells derivats del contingut poden no ser aplicables a diferents conjunts de circumstàncies, per la qual cosa, els usuaris sempre han de buscar l’assessorament adequat abans de prendre o deixar de prendre qualsevol decisió.

La informació en aquest lloc web s’ofereix principalment als usuaris de qualsevol part del món. Melmató es reserva el dret de prohibir l’accés als usuaris que abusin dels serveis prestats pel Lloc web.

Vostè es compromet a complir amb totes les lleis i regulacions aplicables a l’ús del Lloc web. Vostè no pot utilitzar el Lloc web per enviar e-mails en cadena, sol·licituds comercials, enviament massiu de correu, o qualsevol altra forma de spam.

Vostè pot descarregar i imprimir una còpia del contingut , sempre que respecti tots els crèdits i els avisos de copyright associats amb l’original d’aquest Contingut.

Sense perjudici de l’apartat anterior no es podrà reproduir, distribuir, transmetre o explotar el contingut de cap manera. En particular, no es pot incloure el contingut en qualsevol altra publicació o en qualsevol altre lloc web o xarxa informàtica si no és conforme amb el permís limitat reproducció enunciats en l’article 4 i / o el permís previ per escrit de Melimató. A més , ha de complir amb tots els altres termes, condicions i restriccions contingudes en qualsevol altre acord relacionat amb el contingut .

7. Imatge i Drets d’Autor

7.1 El contingut d’aquest lloc web està protegit pels drets d’autor i és propietat de Melimató a menys que s’indiqui el contrari. La reproducció de qualsevol dels Continguts i / o el lloc web està prohibida a menys que hi hagi conformitat amb l’autorització limitada de reproducció establerta en el present paràgraf 7. Tots els drets estan reservats.

7.2 Amb excepció del que es disposa expressament en el present Contracte, Vostè no pot copiar, reproduir, tornar a publicar, llogar, sub-llicenciar, descarregar, publicar, emetre, transmetre, modificar, crear obres a partir de, o de qualsevol manera, explotar comercialment qualsevol dels continguts.

7.3 En particular, però sense limitar la generalitat dels punt anteriors, vostè no pot fer res del següent sense l’autorització prèvia per escrit de Melimató :

7.3.1 Distribuir qualsevol Contingut (incloent ‘hi l’ús a qualsevol biblioteca, arxiu o servei similar)

7.3.2 Eliminar la marca de copyright de les còpies del contingut

7.3.3 Crear una base de dades electrònica o manual mitjançant la descàrrega i l’emmagatzematge de tot o qualsevol part del Contingut

7.3.4 Crear un enllaç al Lloc web o el Contingut

7.4 Les sol·licituds per tornar a publicar i / o re- distribuir qualsevol contingut han de dirigir-se a Melimató segons l’estipulat en el paràgraf 1

7.5 Els noms i logotips d’altres empreses esmentades al Lloc web poden ser marques comercials dels seus respectius propietaris. Vostè no pot utilitzar cap marca o logotip que aparegui al lloc web sense el consentiment previ per escrit del titular de la marca o el logotip corresponent

8. Responsabilitat i garantia

8.1 Melimató garanteix que presentarà els continguts amb l’habilitat i la cura raonable. Totes les altres garanties expresses o implícites, legals o d’una altra manera queden excloses en la mesura permesa per la llei i, en particular, Melimató no garanteix que el lloc web està lliure de virus o opera sense interrupcions o és compatible amb tots els equips i configuracions de programari.

8.2 Melimató exclou per aquest mitjà en la mesura permesa per la llei tota responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany que sorgeixi de l’ús del Lloc web o dependència del Contingut.

9. General

Melimató pot incloure enllaços a llocs web de tercers. Aquests enllaços es proporcionen només com a informació. Melimató no es fa responsable del contingut de qualsevol dels enllaços i no accepta cap obligació de diligència en relació amb i no fa cap representació expressa o implícita, en relació amb l’exactitud o fiabilitat dels continguts de qualsevol enllaç; ni l’existència d’aquests vincles constitueix recolzament implícit de qualsevol pàgina web, el seu patrocinador, els seus productes o els seus serveis, ni s’ha de prendre qualsevol opinió expressada en aquest lloc web per reflectir les opinions de Melimató.